Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 17 2017

5140 32f4 500
Reposted fromsexonadeathbed sexonadeathbed viatoxxer toxxer
marceline777
5641 734f
Reposted fromDuo Duo viatoxxer toxxer
marceline777
3050 6e3a 500
Reposted fromniggertits niggertits viatoxxer toxxer

February 27 2017

marceline777
5757 1d65
marceline777
W psychologii jest takie pojęcie „błysk”. To jest moment, kiedy człowiekowi w głowie się wszystko zmienia, kiedy nagle dociera do niego coś, co było oczywiste od lat, ale teraz nabrało innego wymiaru.
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viafiolkowa fiolkowa
marceline777
2316 0f0a
marceline777
0032 fb7e
Reposted fromxalchemic xalchemic viafiolkowa fiolkowa
marceline777

Jesteś bardzo wiele warta. Gdyby nie to, 
że trzeba Ci to czasem przypominać: potrafiłabyś być szczęśliwa, bez względu na gówno jakie Cię otacza.

— Jonasz Kofta
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viafiolkowa fiolkowa
marceline777
0143 cfa8
Reposted fromsiegmunda siegmunda viaKubitsky Kubitsky
marceline777
marceline777
marceline777
3810 f5ef
Reposted fromMiziou Miziou viajestjuzwiosna jestjuzwiosna
marceline777
0003 0a08
Reposted fromneon neon viajestjuzwiosna jestjuzwiosna
marceline777
Panować nad sobą to największa władza.
— Seneka
marceline777
9843 cc11
marceline777
4314 5a77 500
To nie książka
marceline777

June 27 2015

marceline777
Reposted fromKubitsky Kubitsky
marceline777
Reposted fromKubitsky Kubitsky
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl